2024-05-30 16:45:00

Tura Group AB

Kommuniké från årsstämma 2024-05-30

  • Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman.

  • Vid stämman var 43 747 184 aktier av totalt 49 230 770 aktier representerade vilket motsvarar cirka 88,86 % av rösterna.

  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  • Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2023 dela ut 0,15 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 prisbasbelopp till styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes till ordförande Hans Jacobsson (omval) och som ordinarie ledamöter; Petra Carnbäck(omval), Daniel Johnsson (omval) samt Jonas Wimmerstedt (omval). 

  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes KPMG som revisorer med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor (omval).

  • Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission som skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
     

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision