2024-05-23 07:30:00

Tura Group AB kvartalsrapport Q1 2024

Tura Group AB offentliggör härmed rapport för första kvartalet Q1 för perioden januari – mars 2024.

FÖRSIKTIG START
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2024

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 201,0 Mkr (219,5 Mkr) vilket motsvarar en minskning med 8,4%.
 • Bruttovinsten uppgick till 35,0 Mkr (44,3 Mkr); en bruttomarginal om 17,4 % (20,2 %).
 • IT-attacken i december 2023 beräknas i avtagande omfattning ha medfört minskad omsättning och minskad bruttovinst under kvartalet men dess inverkan är svår att fastställa.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 Mkr (10,2 Mkr); en EBITDA-marginal om 1,1% (4,6 %). Minskningen beror huvudsakligen på minskningen i bruttovinst.
 • Rörelsens kostnader exklusive handelsvaror och avskrivningar uppgick till 33,1 Mkr (34,5 Mkr).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -3,0 Mkr (5,1 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,07 kr).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (15,5 Mkr). Skillnaden utgörs främst av resultatförsämringen och förändringar i rörelsekapitalet.
 • Eget kapital per 31 mars 2024 uppgick till 270,1 Mkr (277,5 Mkr).
 • Likvida medel inklusive outnyttjade krediter per 31 mars 2024 uppgick till 112,5 Mkr (80,2 Mkr).
 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (49 230 770). 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 31 MARS 2024
IT-attacken i Tura Scandinavia AB

Natten mellan den 18 och 19 december 2023 utsattes dotterföretaget Tura Scandinavia AB för en cyberattack varvid i stort sett samtliga verksamhetens system togs ur drift. Den 8 januari 2024 återupptogs verksamheten och alla kritiska verksamhetssystem kunde åter tas i drift för leveranser. Företaget har under första kvartalet lyckats återvinna stora delar av försäljningsnedgången kopplad till hackerattacken men det återstår fortfarande visst arbete för att nå full funktionalitet i alla webb- och EDI-baserade gränssnitt mot kunderna. Detta påverkade verksamheten negativt under kvartalet men inverkan är svår att fastställa i ekonomiska termer. Logistiken är uppe i full produktion, men fortfarande med en viss tröghet i systemen och administrationen till följd av anpassningar för ökad IT säkerhet. Denna kommer att, i avtagande omfattning, bestå under det första halvåret 2024 och bedöms inte att behöva påverka effektiviteten men har medfört och kommer att medföra ökade IT kostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga viktiga händelser har inträffat efter periodens slut.

VD KOMMENTAR I SAMMANDRAG

VD Stefan Eriksson skriver att det första kvartalet i hög grad har handlat om att arbeta med återgången till normal verksamhet efter IT-attacken som företaget utsattes för natten mellan den 18 och 19 december 2023.

Omsättningsminskningen under kvartalet har i huvudsak att göra med två affärer men har också påverkats negativt av följdverkningarna av IT-attacken även om inverkan är svår att fastställa.

Inom produktkategorin Hem och Hushåll fortsätter framgångarna medan kunderna i kategorierna Foto & Video, Hemelektronik (främst Hörlurar och Högtalare, Radio&TV och Mobiltillbehör) och Barn & Baby kämpar i ett tufft marknadsläge.

Bruttomarginalen under kvartalet var lägre än önskad till följd av en ovanligt hög avsättning för inkurans och omkostnaderna steg på grund av ökade IT-kostnader.

De förvärvade varumärkena Happy Plugs och Golla bedöms kunna lyfta försäljningsmässigt efter sommaren.

Marknadsmässiga utmaningar finns men den breda produktportföljen och kundbasen bedöms hjälpa företaget att hantera den tröga marknaden.

Ökningstal i linje med de övergripande långsiktiga målen kan inte förväntas för 2024 där målsättningen är en EBITDA-marginal kring 5%.

UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att för verksamhetsåret 2023 till aktieägarna utdela 0,15 kr per aktie; 7 384 616 kr. 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles den 30 maj kl 15.00 på Energigatan 15B Kungsbacka i Tura Scandinavia AB:s lokaler. 


För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Tura Group AB

+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Stefan Eriksson

 

 

Hela rapporten (PDF):

Tura Group AB - Kvartalsrapport Q1 2024
 

Länk till nyheten som är publicerad på Cision