2024-04-29 08:00:00

Tura Group AB Rapport Q4 och bokslutskommuniké 2023 - RÄTTELSE

En korrigerad version av O4-rapport och bokslutskommuniké för Tura Group AB (publ) finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.turascandiavia.com

Till direkta och indirekta följder av den IT-attack företaget utsattes för i december 2023 har några avvikelser jämfört med de uppgifter som publicerades i företagets bokslutskommuniké den 29 februari 2024 identifierats varför en korrigerad version har upprättats. De viktigaste avvikelserna framgår nedan. Uppgifter inom parentes avser de som lämnats i bokslutskommunikén som släpptes den 29 februari.

Nettoomsättning 853 793 Tkr (849 086 Tkr)
Bruttomarginal 20,0% (19,8%)
EBITDA 41 989 Tkr (41 864 Tkr)
Årets resultat 14 476 Tkr (14 351 Tkr)
Balansomslutning 566 266 Tkr (555 873 Tkr)
Soliditet 48,5% (49,4%)
Årets kassaflöde -2 Tkr (339 Tkr)

Avvikelsen i balansomslutningen avser huvudsakligen av omklassificeringar av förskott till leverantörer och förskott från kunder.

Kontaktpersoner i allt vad gäller denna rapport är Stefan Eriksson, tel. 0733-51 52 71 och e-post stefan.eriksson@turascandinavia.com samt Mats Almgren, tel 0733-51 52 54 och e-post mats.almgren@turascandinavia.com


Länk till nyheten som är publicerad på Cision

Hela rapporten (PDF):

Tura Group AB - Kvartalsrapport och bokslutskommuniké Q4 2023 - RÄTTELSE