2024-02-29 07:38:00

Kvartalsrapport och bokslutskommuniké för Q4 1 oktober – 31 december 2023 och verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023

Tura group – offentliggörande av Q4/bokslutskommuniké 2023

Tura Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.turascandinavia.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

UTDELNING FÖRESLÅS TROTS ETT UTMANANDE KVARTAL

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 213,4 Mkr (275,0 Mkr) vilket motsvarar en minskning med 22,4%.

 • Bruttovinsten uppgick till 43,4 Mkr (49,0 Mkr); en bruttomarginal om 20,3% (17,8%).

 • IT-attacken i december 2023 beräknas ha medfört minskad omsättning med 30 Mkr (0) och minskad bruttovinst med 5 Mkr (0). 

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,9 Mkr (18,3 Mkr); en EBITDA-marginal om 4,2 % (6,7%) och belastades av kostnad för avveckling av utländskt dotterföretag i Happy Plugs om 1,8 Mkr (0). Därmed uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 5,0%.

 • Rörelsens kostnader uppgick till 208,1 Mkr (259,2 Mkr) varav avveckling av utländskt dotterföretag i Happy Plugs 1,4 Mkr (0).

 • Resultat efter finansnetto uppgick till 3,6 Mkr (16,1 Mkr) varav avvecklingen av utländskt dotterföretag i Happy Plugs inverkade med -1,8 Mkr (0).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,26 kr).

 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29,8 Mkr (-78,6 Mkr). Skillnaden utgörs främst av förändring i kundfordringar och kortfristiga skulder.

 • Eget kapital per 31 december 2023 uppgick till 274,7 Mkr (273,9 Mkr).

 • Likvida medel inklusive outnyttjade krediter per 31 december uppgick till 115.9 Mkr (83,5 Mkr).

 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (49 230 770).

 
Verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2023

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 849,1 Mkr (918,3 Mkr) vilket motsvarar en minskning med 7,5%.

 • Bruttovinsten uppgick till 168,0 Mkr (175,6 Mkr); en bruttomarginal om 19,8% (19,1%).

 • IT-attacken i december 2023 beräknas ha medfört minskad omsättning med 30 Mkr (0) och minskad bruttovinst med 5 Mkr (0).

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 41,9 Mkr (65,6 Mkr); en EBITDA-marginal om 4,9%. (7,1%) varav strukturarbete i Happy Plugs inverkade med -5,5 Mkr (0) eller -0,6 procentenheter (0 procentenheter). Därmed uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 5,5% (7,1%).

 • Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick till 808,0 Mkr (853,6 Mkr) varav 9,5 Mkr (0 Mkr) var hänförliga till strukturarbete i Happy Plugs. Föregående års rörelsekostnader innehöll listningskostnad (övervärde) om 21,2 Mkr.

 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 21,9 Mkr (37,1 Mkr) varav Happy Plugs inverkade med -11,1 Mkr (0 Mkr). Resultatet efter finansnetto föregående år var belastat med 21,2 Mkr i listningskostnad (övervärde).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,29 kr (0,54 kr) varav Happy Plugs inverkade med -0,23 kr/aktie (0 kr).

 • Periodens   kassaflöde   från   den   löpande verksamheten uppgick till 74,7 Mkr (39,9 Mkr).

 • Eget kapital per 31 december 2023 uppgick till 274,7 Mkr (273,9 Mkr).

 • Likvida medel inklusive outnyttjade krediter per 31 december 2023 uppgick till 115,9 Mkr (83,5 Mkr).

 • Genomsnittligt utestående antal aktier uppgick till 49 230 770 (45 513 510).

 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår utdelning för 2023 med 0,15 kr/aktie eller 7 384 616 kr vilket utgör cirka 51% av resultatet efter skatt och ligger i linje med företagets utdelningspolicy.
   

VD KOMMENTAR I SAMMANDRAG

VD Stefan Eriksson summerar året och är nöjd med den bibehållna bruttomarginalen och tillväxten inom Hem & Hushåll och de aktiviteter som stärkt koncernens position inom det viktiga hörlurssegmentet. Samtidigt slår han fast att ett par förlorade affärer, en allmänt vikande efterfrågan under hösten och den IT-attack som Tura Scandinavia utsattes för i december har drabbat koncernens förmåga att upprätthålla lönsamheten. Han konstaterar vidare att även årets förvärv och strukturarbetet i dessa har utgjort en belastning men har också gjort verksamheten bättre rustad att utveckla affären under innevarande år.  Han ser ett utmanande marknadsläge med en hemelektronikhandel som tappar i omsättning men är också övertygad om att koncernens breda portfölj ger stora möjligheter att parera svängningarna även om de långsiktiga avkastningsmålen troligen inte kan uppnås på kortare sikt. Han avslutar VD-kommentaren med en tillfredsställelse över att koncernens ställning och utsikter tillåter ett förslag till utdelning inom den fastslagna utdelningspolicyn.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2023

Första kvartalet 1 januari – 31 mars
 • Förvärvet av Happy Plugs-koncernen genomfördes planenligt den 2 januari 2023
  Affären beräknades under innevarande år tillföra koncernen en omsättning om cirka 60 miljoner kr och förväntas efter strukturarbete nå lönsamhet senast 2024. Strukturarbetet har emellertid visat sig vara mer omfattande än beräknat samtidigt som produkterna har genomgått en generationsväxling innebärande att omsättningstillskottet under verksamhetsåret blev lägre än förväntat. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgick till 23,4 Mkr och finansierades genom upplåning. Tillträde skedde den 2 januari 2023 och hela köpeskillingen erlades kontant vid tillträdet. Förvärvet medförde en goodwillpost om 37,6 Mkr vilken avskrivs linjärt över 5 år.
   

Andra kvartalet 1 april – 30 juni
 • Förvärvet av NILAS3D ApS
  Den 1 maj förvärvades samtliga andelar i det danska 3D-företaget NILAS3D ApS som ett steg i målsättningen att bli den ledande nordiska distributören av 3D-skrivare och tillbehör. Köpeskillingen uppgick till 2,4 Mkr vilket medförde en goodwillpost om 2,5 Mkr vilken avskrivs linjärt över 5 år.

 • Utdelning
  Årsstämman den 29 maj 2023 beslöt att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag att till aktieägarna utdela 0,30 kr per aktie; 14 769 231 kr vilken utbetalades den 5 juni 2023.  

 • Optionsprogram för styrelse, nyckelpersoner och anställda
  Årsstämman den 29 maj 2023 beslöt enligt styrelsens förslag om två incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda samt till styrelsens ledamöter genom emission av totalt 1 270 000 teckningsoptioner varav 220 000 hade tecknats vid rapportdatum. Varje option ger rättighet att teckna 1 aktie i Tura Group under tiden 15 april 2026 – 31 maj 2026 till lösenkursen 8,50 kr. Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2023-06-30 utnyttjas för nyteckning kommer utspädningen av aktiekapitalet att uppgå till totalt 2,6%.
   

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 
 • Optionsprogrammet
  Teckningstiden löpte och utgick under kvartalet. Sammanlagt tecknades 230 000 optioner för vilka inbetalades marknadspris, 58 Tkr. Om dessa optioner utnyttjas för teckning under 2026 kommer utspädningen av aktiekapitalet att uppgå till 0,5%.
   

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december
 • Förvärvet av Golla Oy
  Den 31 oktober 2023 förvärvades samtliga aktier i Golla Oy, ett finskt företag som Tura arbetat med tidigare i många år och som främst är känt för fodral till datorer och läsplattor. Planen är att göra en återstart av varumärket Golla, som fortfarande är välkänt i återförsäljarledet, och kombinera erbjudandet med Happy Plugs i Norden och övriga Europa. Köpeskillingen uppgick till 1 EUR och medförde en goodwillpost om cirka 137 Tkr.

 • Avveckling Happy Plugs Ltd
  Verksamheten i Happy Plugs Ltd i Hong Kong avvecklades och företaget upplöstes genom likvidation vilket belastade rörelseresultatet med 1,8 Mkr (0).

 • NILAS3D ApS verksamhetsflytt
  Flytten av verksamheten till Tura Scandinavia från det under andra kvartalet förvärvade danska företaget NILAS3D ApS slutfördes framgångsrikt under kvartalet varefter NILAS3D ApS upplöstes genom likvidation.

 • IT-attacken i Tura Scandinavia AB
  Natten mellan den 18 och 19 december 2023 utsattes dotterföretaget Tura Scandinavia AB för en cyberattack varvid i stort sett samtliga verksamhetens system togs ur drift. Den förlorade omsättningen mellan den 19 och 31 december är svår att beräkna men uppskattas till 30 Mkr med en beräknad bruttovinst om 5 Mkr.

   

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • IT-attacken - uppdateringDen 8 januari 2024 återupptogs verksamheten i Tura Scandinavia AB och alla kritiska verksamhetssystem kunde åter tas i drift för leveranser.  Mycket tyder på att företaget under januari lyckats återvinna delar av försäljningsnedgången kopplad till hackerattacken. Logistiken är uppe i full produktion, men med en viss tröghet i systemen och administrationen till följd av anpassningar för ökad IT säkerhet. Denna kommer att, i avtagande omfattning, bestå under det första halvåret 2024 och kommer inte att behöva påverka effektiviteten men kommer att medföra ökade IT kostnader. 
   


UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören har beslutat föreslå årsstämman utdelning för räkenskapsåret 2023 med 0,15 kr per aktie eller sammanlagt 7 384 616 kr.  
 

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles i Kungsbacka måndagen den 30 maj 2024, kl. 15.00. 

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen för 2023 beräknas vara tillgänglig för aktieägarna den 30 april 2024.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71
stefan.eriksson@turascandinavia.com

Länk till nyheten som är publicerad på Cision

HELA RAPPORTEN (PDF)

TURA GROUP - Kvartalsrapport och bokslutskommuniké Q4 2023