Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.
Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.
Les mer her: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Hva gjør Tura Scandinavia AB for å innordne seg?
1. Det er forankret i selskapets ledelse at Tura Scandinavia er forpliktet til å følge Åpenhetsloven.
2. Vi vil oppdatere eksisterende retningslinjer i tråd med åpenhetslovens krav, samt tilrettelegge i henhold til loven ved oppretting av nye retningslinjer.
3. Vi vil implementere loven på en måte som gjør at den blir en del av bedriftskulturen.
4. Det etableres systemer for oppfylling av informasjonsplikten
5. Leverandørkjeder og forretningsforbindelser vil løpende bli informert og avkrevet nødvendig dokumentasjon for å sikre at kravene i loven følges.